Domů  Registrace

GDPR | ODBORNÁ AMBULANCE poskytující komplexní péči o pacienty s onemocněním TRÁVÍCÍHO TRAKTU, JATER a SLINIVKY

Nacházíte se zde: www.gastrohepacentrum.cz » GASTROENTEROLOGIE a HEPATOLOGIE KLADNO » GDPR

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

V souladu s GDPR Vás tímto informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

1. Informace o správci osobních údajů

Centrum gastroenterologie a hepatologie s.r.o.
Sídlem Kladno, Huťská 211
IČO: 28223179
(dále jen „Správce”)

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: MUDr.Lucie Hoffmannová
Tel. 312 619 150
Gastrohepacentrum1@gmail.com

 

3. Kategorie osobních údajů, účel jejich zpracování a právní základ zpracování


Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, kontaktní údaje, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás - pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykazování zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy.

Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

 

4. Popis kategorií příjemců

Vaše osobní údaje jsme povinni sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kde je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Osobní údaje jsou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím jen v případě pacientů s cizí státní příslušností.

 

5. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat.
Osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu, pro který byly tyto údaje zpracovány, nebo bez zbytečného odkladu po odvolání souhlasu subjektem údajů.

 

6. Informace o právech subjektů údajů

Práva subjektů údajů jsou stanovena přímo Nařízením. Jedná se zejména o tato práva:

Právo na přístup = právo kdykoliv požádat Správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení;
Právo na opravu = právo kdykoliv požádat Správce o opravu osobních údajů;
Právo na výmaz („právo být zapomenut“)= právo na to, aby Správce provedl výmaz osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo kdy dojde k odvolání souhlasu s jejich zpracováním;
Právo na omezení zpracování = právo kdykoliv požádat Správce o omezení zpracování osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná;
Právo na přenositelnost údajů = Právo na získání údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
Právo vznést námitku = právo kdykoliv vznést u Správce námitku proti zpracování osobních údajů v případě, že je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu, a to z důvodů týkajících se konkrétní situace;
Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování = právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, vyjma případů strojového vyhodnocování výsledků přijímacích zkoušek, testu apod.;
Právo odvolat souhlas = právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud souhlas představuje právní základ jejich zpracování;
Právo podat stížnost = právo kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
( https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276 ) 

CENTRUM
GASTROENTEROLOGIE
A HEPATOLOGIE
KLADNO

EUC Klinika Kladno 
Huťská 211, 272 80 Kladno

telefon 312 619 150

telefon 312 619 114

Budova EUC kliniky, u autobusového nádraží Kladno, parkoviště součástí objektu

ORDINAČNÍ HODINY


Pondělí 7.30 - 12.00 / 13.00 - 18.00
Úterý7.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Středa7.30 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Čtvrtek 7.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Pátek 7.00 - 12.00 / 13.00 - 14.30

 

NÁŠ TÝM

SLUŽBY

SCREENING

KE STAŽENÍ

KONTAKT


GDPR / COOKIES